Regler

Regler

Slik virker forkjøpsretten:

Som medlem i et boligbyggelag, vil forkjøpsretten til ledige boliger være den største medlemsfordelen en har.
Om forkjøpsretten.
Borettslagene gir i vedtektene bestemmelser om hvem som har forkjøpsrett ved salg av borettslagsboliger.

Forkjøpsrett kan gjøres gjeldende etter følgende ansiennitet:

  • andelseiere i borettslaget
  • andelseiere i øvrige tilknyttede borettslag
  • øvrige medlemmer i boligbyggelaget
  • institusjon eller sammenslutning av samfunnsnyttige formålstaten

Ansienniteten i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran. Ansienniteten for medlemmer i Notodden Boligbyggelag regnes etter ansienniteten i laget.
Medlemsskap i boligbyggelaget må være tegnet eller overført, før fristen til å melde forkjøpsrett er ute.

Når en bolig skifter eier, utløses forkjøpsretten. Forkjøpsrett gjøres likevel ikke gjeldende når en borettslagsbolig overføres til ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn, eller andre som har tilhørt samme husstand som eieren i de siste to år.

Når selger har akseptert et bud, er avtale inngått. Det er da for sent å by høyere. Den som ønsker å bruke sin forkjøpsrett, trer da inn i denne avtalen, og må akseptere de vilkår som tidligere er avtalt mellom partene.

For selger betyr dette at han/hun får den prisen han/hun har akseptert for boligen, selv om det blir en annen enn den høystbydende som overtar boligen.
For kjøper betyr dette at en god ansiennitet gir lettere tilgang til ønskede boliger.

Avklaring av forkjøpsrett.

På vegne av borettslaget, sørger Notodden Boligbyggelag for at forkjøpsretten blir avklart innen 20 dager etter at Notodden Boligbyggelag har mottatt melding om at en andel er solgt, eller mottatt skriftlig melding om at boligen har skiftet eier. I meldingen må pris, vilkår og kjøper oppgis. Avklaring av forkjøpsrett blir annonsert i Telen . Den forkjøpsberettigede med best ansiennitet som melder seg innen den annonserte fristen, trer da inn i avtalen. Finansieringsbevis må følge melding om bruk av forkjøpsrett.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett.

Benyttes dersom selger ønsker en raskere avklaring av forkjøpsretten. Da sendes skriftlig varsel og gjeldende vederlag til Notodden Boligbyggelag minst 20 dager (men ikke mer enn tre måneder) før leiligheten selges. Forkjøpsretten blir da avklart innen 5 dager etter at salgsmelding er mottatt. (Lørdag, søn- og offentlige fridager regnes ikke med). Forkjøpsretten blir normalt forhåndsannonsert. Forkjøpsberettigede som melder seg skriftlig innen den annonserte fristen, kan da få forkjøpsrett til boligen når den blir solgt. De som har meldt forkjøpsrett trenger ikke å levere bud på boligen, men alle som ikke har best ansiennitet, må vurdere om de skal delta i budprosessen.
Når boligen er solgt, vil de som har meldt forkjøpsrett, etter ansiennitet få mulighet til innen en kort frist å tre inn i den inngåtte avtalen. De forkjøpsberettigede må da ha ordnet finansieringsbevis på forhånd, og oversende dette til Notodden Boligbyggelag, senest sammen med melding om bruk av forkjøpsrett.

Skjema for forkjøpsrett fåes hos boligbyggelaget.