Retningslinjer for budgivning og budbehandling

Viktig ved budgivning: Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Bruk helst standard budskjema som du får sammen med prospektet for boligen.

Når du legger inn første bud, må dette skje skriftlig. For å unngå misforståelse ved registrering av budet, skal beløpet skrives både med tall og bokstaver. Hvis du ønsker å forhøye ditt skriftlige bud senere, kan dette skje pr. telefon.

På forespørsel får du vite om det foreligger bud på boligen. Meglerne skal så langt det er mulig holde budgivere orientert om nye og høyere bud som innkommer. Budgivers identitet holdes konfidensiell overfor andre enn oppdragsgiver.

Bud kan innleveres helt fram til selger aksepterer.

Finansieringsplan – forbehold

Budet må minimum inneholde en finansieringsplan. Om visse forhold må oppfylles før bindende avtale inngås, må dette oppføres som forbehold.

Vær oppmerksom på at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold.

Budets bindingstid

Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren inntil selger har avslått budet eller fram til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Du bør derfor ikke legge inn bud på flere boliger samtidig. Budgiver er bundet av sitt bud når det er kommet fram til megler.

Aksept av bud

Når et bud er akseptert, er selger og kjøper bundet, og de andre budgivere blir varslet snarest. Varsel om at bud er akseptert frigjør andre budgivere, selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. Selger står fritt til å akseptere, eventuelt forkaste et hvert bud.
Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen angrefrist ved kjøp eller salg av bolig.

Forkjøpsrett ved salg av borettslagsleiligheter

Når selger har akseptert et bud, har forkjøpsberettigede rett til å tre inn i dette budet.
Vær oppmerksom på at for å opprettholde forhåndsmeldt forkjøpsrett må også de forkjøpsberettigede, unntatt den med best ansiennitet, også levere inn bud på boligen. Se for øvrig informasjon om slik virker forkjøpsretten.